Stadgar antagna vid föreningens bildande och vid ändringar gjorda 2016 och 2018

§1        Föreningen “Vind i Seglen” (ViS) i Göteborgs södra skärgård, har som ändamål att:
– Bedriva seglarskola för barn, ungdomar och vuxna.
– Hitta arbetssätt där eleverna skaffar sig kunskap genom processer där teori och praktik samverkar.
– Lära ut seglingens underbara konst, hantverk och regelverk för att säkert kunna framföra liten segelbåt och ha roligt!
– Främja jämlikhet och samarbete över generationsgränser.
– Verka för att ungdomar utvecklas till instruktörer och förebilder med goda kunskaper i segling och ledarskap.
– Stödja skolorna i Göteborgs södra skärgård i deras arbete med utbildning i den marina miljön.

§2        Föreningen är partipolitiskt obunden och ideell.

§3        Föreningen är öppen för medlemskap för alla.

§4        Medlemmar skall erlägga årsavgift enligt årsmötets beslut.

§5        Verksamhetsåret skall omfatta 1 januari till 31 december. Årsmöte skall hållas tidigast 1 mars, senast 15 april. Det åligger styrelsen att förbereda föreningens årsmöte och extra möten. Extra föreningsmöte hållas då styrelsen finner erforderligt, eller så skriftligen påkallats av minst en fjärdedel av medlemmarna. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall, tillsammans med förslag till dagordning tillhandahållas medlemmarna senast två veckor innan mötet. Kallelse och förslag till dagordning skall anslås på föreningens website, och kan även tillhandahållas medlemmarna på annat sätt som styrelsen bestämt. Styrelsen skall senast två veckor innan årsmötet redovisa och överlämna balans- och resultaträkningar avseende det senaste verksamhetsåret till revisorn. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Firmatecknare bestäms på konstituerande styrelsemöte.

§6        Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
3. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning och fråga om det finns några övriga frågor.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.
6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Behandling av förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner.
9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av
a) Ordförande för en tid av ett år.
b) Ledamöter som skall väljas för två år.
c) Revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter kan ej väljas till revisor eller revisorsuppleant.
d) Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En utses som sammankallande.
12. Övriga frågor som anmälts under punkt 4: ”Fastställande av dagordning”.

§7        Valbar till styrelsen är medlem i föreningen. Instruktörer och ledare i ViS får väljas till styrelsen och instruktörer skall helst uppgå till en tredjedel av antalet ledamöter. I styrelsen får det inte vara fler än en tredjedel som får lön av föreningen. Vid föreningens möte har varje medlem en röst. En familj som är medlem har en röst. Omröstningen sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar, där så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstantal avgöres val genom lottning, medan övriga ärenden avgöres i enlighet med den mening ordföranden biträder.

§8        Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt minst fyra ledamöter. Styrelsen väljes om möjligt så att olika delar av södra skärgården representeras. Ordförande och erforderligt antal ledamöter väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år och de övriga får en tid av två år, varvid det tillses att mandattiden utgår växelvis.

§9        Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, protokollförare och kassör på ett konstituerande möte snarast efter årsmötet.

§10       Ansvarsområden samt ledare för dessa beslutas på det konstituerande styrelsemötet. Ansvarsområden och dess ledare kan ändras av styrelsen, om behov uppstår under verksamhetsåret.

§11       Förslag till årsmötet från medlemmar, skall lämnas in till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

§12       I den mån föreningsarbeten resulterar i alster – tryckta eller digitala, som åtnjuter eller kan åtnjuta immateriellrättsligt skydd (upphovsrättsligt skydd), kan äganderätten till dylikt alster tillfalla föreningen utan särskild ersättning.

§13       För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

§14       För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §13. För giltighet i sådant beslut krävs ¾-dels majoritet vid vardera möte.

§15       Vid föreningens eventuella upplösning skall, sedan deras skulder är betalade, eventuella tillgångar tillfalla skolorna, eller annan organisation med samma eller liknande verksamhet i Göteborgs södra skärgård.

Gå tillbaka